Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Cornelius Goovaerts slaet Joannes Mees met een pinte op sijn backhuijs (18 december 1774)

bewerkt door J. Servranckx


Redenen van dagement ende conclusie, voor Den Meijer deser Heerlijckheijt van Kampenhout.

Tegens

Cornelius Goovaerts, Engel sone ingesetenen der voorschreven parochie gecalengierde ende gedaegde.

  • Den voorschreven aenleggere deducerende de redenen van sijnen dagementen, ende hier onder te nemene conclusie seght ende poseert tot fundament ende confort van dijen onder andere etc.
  • Dat den gecalengierde ende gedaegde op den 18 Xber vanden voorleden jaere 1774 is gecomenende geweest heijt inde huijsinge ende herberge van Guilliam Verstraeten alhier, alwaer hij des avonds ontrent thien uren eene pinte bier heeft gedroncken.
  • Dat den gedaegde in de voorschreven huijsinge ende herberge alsdan onder andere persoonen gevonden heeft sekeren Joannes Mees Dinstbode bij den voorschr. Guilliam Verstraeten.
  • Dat den gedaegde op het uijttrecken ende verscuijven van enen stoel, aen den voorschreven Joannes Mees aldaer alsdan heeft geseijt ende tot tweemael gerepeteert hontsvot waerom doet gij dat, ick soude de pinte connen op u backhuijs slaegen.
  • Dat den gedaegde sonder alsdan ofte voorent eenige de minste rusie ofte woorden metten voorschreven Joannes Mees gehad te hebben, immediaet daer naer hem is toegesprongen ende in fellen ende grammen woede met de pinte die hij in sijne handt was hebbende heeft gegeven ende toegebracht soodanigen slagh, wonde ende contusie op sijn hooft naer den rechter kant ontrent het slaepbeen penetrerende tot op het cranium dat hem het bloet in groote menighvuldigheijt van alle kanten is afgeloopen.
  • Dat den gemelde Joannes Mees den voorste slagh ende wonden vanden gedaegde aldus ontfangen hebbende om sijne raserneije ende alle voordere quade gevolgen te ontcomen, geheel verbaest ende bedwelmt uijt de voorschreven huijsinge ende herberge alsdan de vlucht heeft genomen.
  • Dat hij alsdan des avonts ontrent elf ueren door den ged. Soo deirelijck gewoont ende overgoten met bloet ten huijse van den Chirurgijn Guillielmus De Mees is aengecomen om sijne wonde te laten verbinden ende cureren.
  • Dat den voorchr. Chirurgijn het bloet met groote moijte ende lange tijde daer naer maer eerst en heeft connen stelpen. Alle welcke fijten, incas van onverwachte ontkentenisse des gedaegde ende de saecke daer toe gedisponneert sijnde men sonneclaer sal bewijsen ende proberen.
  • Ende alsoo dusdanige moetwilligheden, excessen ende buijtensporigheden sijn van de aldergevaerlijckste naer slijpen ende gevolgende oversulckx als strijdigh tegens alle wetten, ordonnantien, placcaerten ende statuten van desen lande niet en mogen worden getollereert, maer andere ten Exempele ten hooghste strafbaer sijn naer heijsche ende gelegentheijt van saecke.
  • Oorsaecke den aenleggere den gedaegde daer over heeft doen Calengieren ende tegens op heden voor VEerw. Doen daghvaerden omme 't sijnen laste te sien nemen de naervolgende conclusie.

Mitswelcken etc.
Gevoeght etc.

Concluderende, condendeert den aenleggere ten eijnde den gecalengierde ende gedaeghde over de hier voren bij hem begaene fijten, Excessen ende buijten Sporigheden sal worden gedoemt ende gecondemneert in alsulcken straffe, pene, boete ofte amende als VE: volgens de wetten, placaerten ende ordonnantien van dese Lande Ex meritis cause, sullen goetvinden te behoore met costen ofte dat andersints etc.

Implorerende etc.

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2023
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-04-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be