Documentatiecentrum - Bibliotheek

Oude documenten

Akten

  • Verkoopakten grond/eigendom

    • Zie ook Documentatiecentrum > genealogie > akten.

Oude documenten met vermeldingen omtrent Kampenhout
Index geschiedkundige documenten, gevonden op het internet.

De meeste documenten zijn in pdf-formaat en zijn zeer groot gezien deze als afbeeldingen gescanned werden.

Jaartal Titel Auteur Doc Link

1634
Gheestelycke DICHTEN
VERSCHEYDEN PERSOONEN ENDE STAETEN VAN MENSCHEN TOEGHESCHREVEN
Zie een gedicht van IAN CVELENS, pasteur van Campenhout op pagina 46 van het pdf-document
H. Wilhem VanDer Elst,
priester pasteur
pdf: 28 MB
1659
Atlas van Blaue
- afbeelding van detail Mayerye van Campenhout
Brabant met zijn meiereien: Quartier van Brussel
toont enkel het gedeelte dat betrekking heeft op Kampenhout
Willem en Johan Blaeu jpg: 0.27 MB
- bijhorende tekst
toont enkel het gedeelte dat betrekking heeft op Kampenhout
Willem en Johan Blaeu pdf: 0.41 MB
1753
Uittreksel uit de "Gazette van Gendt"
31 januari 1753: instorting deel van de metselwerken van de nieuwe Leuvens vaart in Kampenhout-Sas
Link naar Google boek
1761
Le Guide Fidele
contenant la Description de la Ville de Bruxelles tant Ancienne que Moderne, celle de ces Faux-Bourgs & de ces huit Chefs-Mayeries, savoir Vivorden, Grimberghe, Gaesbecke, Rode, Assche, Merchtem, Campenhout & Capelle. Ouvrage curieux & utile - 1761
informatie omtrent Campenhout op pagina 184 van het pdf-document
pdf: 12.5 MB
1773
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 1ste deel

maandag 7 juni 1773:
zal tot Campenhout Jubileren, Henricus Van Hal gebortig van dat Dorp, om beryckt te hebben den ouderdom van 100. complete jaeren.'s Morgens ten 10.uren zal de Misse met groote solemniteyt gebeuren. Groote vreugdt zal'er betoont worden, besonderlyk door het Gild', t'welk in de Wapens zal zyn & c.

zie pagina 94 in Google Book
Link naar Google boek
1781
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 17de deel


pdf: 20 MB
1783
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 21ste deel

woensdag 23 april 1783:
Onder Nederokkerzeel
- om één uur na de middag zal Notaris en Procureur J.B.Everaerts wonenende in de Diesterse straat binnen Loven, binnen den Doepe van Nederokkzerzeel ten huyse van den Coster Rumoldus Wouters, den tweeden zitdag houden tot publieke verkooping der navolgende goederen:
1. Een Dagmael en 81 Roeden Lands gelegen onder Nederokkerzeel op den ouden-huys, regenoten den weg van Laer op Lille ter jre, den Heer Steelants met Cornelia Mommens ter ijre, het volgende parceel ter iijre, en de Weduwe Andries Schovaerts ter iiijre zyden.
2. Item een half Bunder Lands paelende het voorgaende parceel ter jre, Cornelis Mommens ter ijre, den Heer Steelants met het volgende parceel ter iijre, het parceel sub No.4 met de Weduwe Andries Schovaerts ter iiijre zyden.
3. Item een Dagmael en 18 Roeden Lands, genoten het parceel sub No.2 met het volgende ter jre, den Heer Steelants ter ijre, Franciscus Meskens met d'Erfgenaemen Anthoon Schovaers ter iijre, Jacobus Winnepenninckx emt Nicolaes Claessens ter iiijre zeyden, deze parceelen in huere by Peeter Winnepenninckx tot Bergh.....
Onder Bergh
4. Item 69 Rouden Lands glegene onder Berch, regenoten Andries Schovaerts tet jre, het parceel sub No.2 ter ijre, het parceel sub No.3 ter iijre; Nicolaes Claessens ter iiijre zyden.
5. Item zeker plek Lands groot twee derde deelen van een Bunder falvo justo, gelegen op den grooten cauter, regenoten Isabella van Steenwegen ter ijre, de goederen van de kerk oft H.Geeft van Erps ...

...en nog meer

zie pagina 204, 205 van het pdf-document
pdf: 17 MB Link naar Google boek
1784
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 24ste deel


pdf: 23 MB
1785
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 1ste deel

Bekentmaekingen
Vrijdag, 14 oktober 1785 zal den Notaris CORBEELS, binnen Campenhout ten Huize van Louis Wouters, ten één uer nà noen, den tweeden Sitdag houden tot publieke verkooping der návolgende Goederen, Altemael aen malkanderen liggende onder de voorz. Parochie tot Opstal.
I. Eerst een stuk Lands genoemt het Slegers-Blok, groot een bunder dry dagwanden vier-en-vijftig roeden, gelegen tegens de Hutte, geteekent N.1.
II. Item een stuk lands daer nevens, genoemt het Zaevel-Plantsoen, groot een bunder dry dagwanden vyf-enzeventig roeden, geteekent N.2.
III. Item een parteye Bosch aen malkanderen gelegen nevens het voorgaende stuk, gelegen naast de Molebeke, genoemt den Meersman ende Been-elst, saemen groot twee bunderen een dagwand 69 roeden, geteekent N.3 & 4.
V. Item een partye Bosch daer nevens gelegen, groot een bunder twee dagwanden 86 roeden, geteekent N.5.
VI. Item alsnogeen Boschgelgen tegen het Slegers-blok, grooteen bunder 87 roeden, geteekent N.6.
VII. Item een Bosch daer nevens gelegen, groot volgens metingentwee bunderen een dagwand 22 roeden, geteekent N.7.
VIII. Item een Bosch groot een bunder dry dagwanden 48 roeden daer nevens gelegen, geteekent N.8.
IX. Item een nieuw Huys met de erve daer aen annex, groot volgens metinge 3 dagwanden 45 roeden, geteekent N.9.
...XIV. Item een Erfve waervan een dagwand is Erfpagte en de meer-reste in huere gehouden wordende by Hendrik Verryt, saemen dry dagwanden 83 roeden, geteekend N.14.
XV. Item een stuk Lands in huere by Peeeter van Boyer, groot dry dagwanden 38 roeden, geteekent N.16...
XVIII. Item een Huys met de erfve daer aen annex, in huere by Guilliam van Erp, groot een bunder een dagwand 30 roeden, geteekent N.18...
XXI. Item alnog, een bunder Lands gelegen op de Zoo onder Campenhout ter Elst in huere by Jan de Wolf.
XXII. Item alnog eenen Cheyns ende Leenboek, genaemt Opstal, resorterende onder Campenhout met nog twee Cheynsboeken den eenen genoemt Wynehem, ende den anderen Prez. Deze twee leste zig extenderende binen Loven en daer ontrent.

zie pagina 312, 329, 355 van het Google Book
Link naar Google boek
1785
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 25ste deel

vrijdag 25 februari 1785:
Onder Campenhout
- Twee honderd 38 roeden land, genaemt den Wolf-put, regenoten de Clarissen Urbanisten binnen Brussel ter jre en ijre, d'Erfgenaemen Vleminx ter iijre zyden.
- Twee dagmaelen salvo justo altlaer tot Nieuwegen, regenoten de straete ter jre, eenen Voetweg ter ijre, den Heere Graeve van Grosbergen ter iijre eniiijre zyden. Afgekomen op 700 guld....

dinsdag 17 mei 1785:
- Te koop uyt de hand de Heerlykheyd van Opstal in Campenhout, vier uren van Brussel, twee van Mechelen, twee van Loven ende een kwartier uers van het Sas van Campenhout, met het kasteel, pachthof, stallingen, schueren, Hovingen, Landen, Weyden, Water ende Bosschen, daer van dependerende, saemen gorrit omtrent de tachentig Bunderen
Item de dry Cheyns-Boeken van opstal, Wynegem ende Pretz, met Regt van de stellen Meyer, Greffer ende Erflaeten van den Laethove van Opstal
De conditien van verkoopingen....

zie pagina 129, 161, 290 van het pdf-document
pdf: 23 MB
1786
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 2de deel


pdf: 25.6 MB
1788
Wekelyks nieuws uyt Loven
Mede beschryvinge diër stad - 6de deel


pdf: 27.5 MB
1819
Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden: (1814 - 1822)
Met vermelding van blikseminslag op een molen in Campenhout op 29 juni 1819
vermelding is te vinden op pagina 339 van het pdf-document
pdf: 23 MB Link naar Google boek
1830-1831
Mémoires et documents inédits sur la révolution belge et la campagne de Dix-jours
...Arrivé à Campenhout, je trouvai le pont libre, cependant il était important de le conserver. ... Ayant rejoint le roi, je lui fis part de ce que j'avais- fait à Campenhout, de l'ordre que j'avais donné à ces deux jeunes officiers de ...
Fragmentweergave van pagina 403 van het Google document
Camille Buffin (Baron) - 1912 Link naar Google boek
1832
De Grimbergsche oorlog
ridderdicht uit de XIVde eeuw - eerste deel
Zie een gedicht van IAN CVELENS, pasteur van Campenhout op pagina 46 van het pdf-document
pdf: 16.5 MB
1855
Histoire des environs de Bruxelles
Alfabetische lijst van namen en locaties
Alphonse Wauters was stadsarchivaris van Brussel en lid van de provinciale commissie van statistiek van de provincie Brabant
Alphonse Wauters pdf: 8 MB
Histoire des environs de Bruxelles
Deel 2
zie pagina 714 tot 737 (Bergh, Campenhout) van het pdf-document
Alphonse Wauters pdf: 38 MB Link naar Google boek
Histoire des environs de Bruxelles
Deel 3
zie pagina 142 tot 150 (Neder-Ockerzeel) van het pdf-document
Alphonse Wauters pdf: 29 MB Link naar Google boek
1837
Geschiedenis van het zevende regement infanterie
door J.K.H De Roo van Alderwerelt, 1ste luitenant bij het 7de regiment Infanterie, gedetacheerd bij het Ministerie van Oorlog
Dit boek is het relaas van de krijgsverrichtingen in België vóór, tijdens en na de Belgische omwenteling in 1830.
Ergens in dit verhaal staat ook dat er rond Campenhout-Sas redelijk wat gevochten werd.
J.K.H De Roo van Alderwerelt pdf: 7.5 MB Link naar Google boek
1856
De Belgische revolutie
met een kaartje van den tiendaagsschen veldtogt en het plan van de citadel van Antwerpen
J.Bosscha pdf: 11 MB
1859
De Gids - volume 23, Editie 2
info omtrent stellingen op 13 oktober 1830 op Campenhout-Sas
Link naar Google boek
1914
Kriegstagbuch 1914-1915 von Otto Wolfien
Feldpostbriefe an Frau und Kinder
Dagboek van een Duits soldaat - brieven aan het thuisfront
Enkel de brief vanuit Kampenhout wordt hier getoond, het volledige boek is beschikbaar via Google Books
Otto Wolfien pdf: 0.24 MB Link naar Google boek
1915
New York Times Current History; The European War, Vol 2, No. 3
April-September, 1915
Zie pagina 165, 166, 167 van het PDF-document omtrent Campenhout
gebruik de Acrobat Reader zoekmachine met "campenhout".
Verschillende vermeldingen waaronder een afslachting van Kampenhoutse burgers op p. 179
New York Times pdf: 0.63 MB
1918
Copie van de originele uitgave van Johannes Schüllers "Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden während des Krieges"
Met dank aan het gemeenteelijk archief van Zemst
Johannes Schüller pdf: 11 MB

Er zijn via Google books ook een groot deel verwijzingen naar getuigenissen van soldaten, meestal Engelstalig, van het misdragen van de Duitse bezetter, ook in Kampenhout waar een ganse groep gevangenen, samen met de lokale pastoor opgesloten werden in de kerk.

Ook zijn vele boeken niet volledig beschikbaar op Google books maar enkel fragmenten. Na vb een zoekactie naar "Campenhout" kan men tekst fragmenten uit deze boeken bekijken echter zeer beperkt maar misschien genoeg om op zoek te gaan naar een papieren exemplaar.

Enkele voorbeelden :

Jaar Titel Auteur Link

1922 FOLKLORE BRABANÇON - edities 7-12

Pagina 287 : ...wederom een aankoop, ten beloope van 31 stuivers, van koperdraad voor den beiaard vermelden. In 1640 werd jan Tordeur, klokgieter van Nijvel, wederom geroepen om 2 klokken te hergieten. Dit werk geschiedde te Campenhout waar men de ...

Pagina 296 : ...Item aan Jan van langendock tot Loven voor 1º xxxj pont clockspyse tegen acht st. het pont te verbesigen aen de twee clocken die tot Campenhout syn hergoten ...

Link naar Google boek
1917 THE GERMAN TERROR IN BELGIUM - 146 pagina's

Pagina 76 : At Campenhout the Germans burned 85 houses and killed 14 civilians. In a rich man's house, where officers were quartered, they rifled the wine cellar and ...

Pagina 131 : On the road frol Herent to Bueken "everything was devasted". Beyond Bueken and Campenhout they were made to halt in a field, and were told that they were going to be executed. Squads ...

Arnold Joseph Toynbee Link naar Google boek
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 13-12-2022
webmaster: webmaster@campenholt.be