Documentatiecentrum - Genealogie

Hoe begin je eraan ?

Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd.

Genealogie, Stamboom, Familiegeschiedenis !

Wie waren je overgrootouders ?
Waar en hoe leefden ze ?
Waar komt je naam vandaan ?
Begin er aan !


"Heemkring Campenholt" zet je op weg .

Jeanne Servranckx

Ook nieuwsgierig naar je voorouders ?

Droom je er al langer van om nu eindelijk eens die stamboom op te maken, en je familiegeschiedenis te schrijven, dan ben hier aan het goede adres.
Wij bieden deskundige begeleiding bij je speurtocht en maken je wegwijs in het doolhof van de archieven.

Niet voor ongeduldige mensen

Wie met het opzetten van een stamboom begint, moet wel weten dat die niet af zal zijn tegen volgende week. Het uitpluizen vergt veel geduld en puzzelwerk. En je moet geluk hebben. Maar het is de moeite waard.

Enkele tips om je stamboom te beginnen

Door het internet is het opzoeken behoorlijk makkelijker geworden, maar het blijf zoeken.
Om te beginnen met zo'n onderzoek, moet men met verschillenden zaken rekening houden, ga eerst op ronde bij uw familie, zorg dat u zoveel mogelijk informatie krijgt de gegevens van je ouders, grootouders, overgrootouders, als ze nog leven tenminste, bidprentjes, trouwboekjes, foto's, alle soorten aktes, deze zijn nog vaak terug te vinden in de familie, vooral doodsbrieven zijn interessant omdat de familiestructuur er op staat, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters enz. enz. ook een zoektocht op begraafplaatsen, familieberichten in de krant enz. levert veel gegevens op, één van je oude tantes bezit waarschijnlijk nog wel een doos vol met oude doodsprenten en brieven, sommige mensen gooien alles weg en sommigen houden alles bij. Anderen hebben gewoon een zeer goed geheugen.
Maar de ervaring leert dat je de feiten altijd moet verifiëren, want sommige familieleden kunnen nogal overdrijven en sommige verhalen moet je met een grote korrel zout nemen. Je hebt zo ook de kans om iemand uit de familie tegen te komen die al met een stamboom is gestart.
Al vlug zou je toch al 3 generaties moeten kunnen terug gaan : onze ouders en grootouders met hun zussen, broers, tantes, ooms, nichten en neven en alle nakomelingen van deze personen.

Neem foto's of maak een kopie en noteer tijdens je zoektocht alle gegevens betreffende je familienaam het zal je later veel tijd besparen, ook als de familienaam anders geschreven werd, bv. Verstraeten- Vander Straeten, Salens- Saelens, Vanden Bosch - Bosmans enz. de vaste schrijfwijze werden pas vastgelegd bij het begin van de Burgerlijke stand in 1796, vóór die tijd werden de namen op het gehoor opgeschreven, daarom die verschillende schrijfwijze, soms vind men in een gezin van tien kinderen met dezelfde ouders zes verschillende schrijfwijzen.

Elke genealoog begint zijn opzoekingen in de Burgerlijke stand.

De wet van 20 september 1792 die de wijze bepaalde tot het vaststellen van de Burgerlijke Stand der burgers werd in België bekendgemaakt, na de vereniging met Frankrijk, bij besluit van 29 Prairial, jaar IV (17 juni 1796). De nu in voege zijnde wetgeving ter zake, vervat in titel II, de art. 34 t/m 101 van het Burgerlijk Wetboek, werd uitgevaardigd bij decreet van 20 Ventôse, jaar XI (11 maart 1803).
De boeken van de Burgerlijke Stand bevinden zich in de Gemeentehuizen van ± 1797 tot heden.

Parochieregisters.

Het Concilie van Trente (1554-1563) legde aan de pastoors der kerken de verplichting op in hun parochies doop- en huwelijks en begrafenisregisters te houden.
Tot het einde van de 18de eeuw bestond alleen het kerkelijk huwelijk, bij de breuk tussen de Protestanten en de Rooms-Kristenen in de 16de eeuw ( Luther stierf in 1546) groeide er vinnige tegenstellingen en de Roomsen beslisten dat een huwelijk met een protestant gedoopt ongeldig was, maar wie was nu Protestant en wie was nu Rooms ? om daar klaarte in te scheppen schreef het Concilie van Trente in 1563 aan de pastoor voor het huwelijk en het doopsel van hun parochianen te noteren.
Uit die tijd dateert de noodzaak eendoopsel en vormselbewijs voor te leggen bij het kerkelijk huwelijk.
Ook andere huwelijksbeletselen werden door het Concilie toen nauwer omschreven.
Ze kunnen voortkomen uit drie soorten verwantschap: bloedverwantschap = consanguinitas, aanverwantschap = affinitatas, geestelijke verwantschap = cognatio spiritualis.
De kerk kan voor deze beletselen dispensatie verlenen en waar dat gebeurd is staat dat telkens in de huwelijksakte vermeld.

  • Bloedverwantschap belet het huwelijk tot in de vierde graad: nicht en kozijn, achternicht en achterkozijn kunnen dus zonder dispensatie geen geldig kerkelijk huwelijk aangaan.
  • Aanverwantschap gaat tot in de derde graad: ik mag dus niet huwen zonder toestemming van de kerk met de vrouw van mijn overleden broer, kozijn of achterkozijn.
  • Geestelijke aanverwantschap is bijvoorbeeld wanneer ik wil huwen met een vrouw, en ik ben peter geweest van een kind uit haar vorig huwelijk, dan ook is er dispensatie nodig van de kerk.

Omdat onbetwistbaar te kunnen vast stellen werden de pastoors verplicht registers aan te leggen, in grotere parochies werd dat Concilievoorschrift nogal gauw gevolgd, maar in onze kleinere dorpsparochies niet. Je kan ook de pech hebben dat registers vernietigd zijn door een brand of oorlog, zoals Nederokkerzeel waar het oudste boek van de parochieregister verdwenen is, dan kan je vastlopen in je onderzoek, de enige oplossing is dan de schepengriffie en notaris akte's , waar men soms hele levensverhalen in terug vind !
Men let wel op dat de parochieregisters doop- en begrafenisregisters zijn.
Bij de burgerlijke stand zijn het geboorte- en overlijdensregisters.

Copie uit het huwelijksregister van Kampenhout
Copie uit het huwelijksregister van Kampenhout

Monnikenwerk

De oude geschriften zijn inderdaad niet zo gemakkelijk om te lezen. Je stuit al snel in je opzoekingswerk op oude geschriften en in de oude spelling, voor 1900 staat alles in het Frans en de Kerkregisters zijn dan weer in het Latijn, maar dat kan geen hinder zijn, met een beetje doorzettingsvermogen en de hulp van andere genealogen heeft men dat vlug onder de knie. Als je de mogelijkheid hebt maak scans of fotografeer alle oude foto's, brieven en documenten, dat is het begin van een mooie familiegeschiedenis. Internet is een zegen voor genealogen, maar de massa informatie is zo uitgebreid dat ze onmogelijk kan gecontroleerd worden, anders gezegd u kunt er heel wat correcte informatie op terug vinden, maar even goed foutieve berichten die door heel wat personen worden overgenomen en zo blijven circuleren.

Men kan ook terecht bij uw gemeentelijk archief of regionale archieven bv. Heemkring Campenholt waar men allerlei documenten kan raadplegen alle hulp en inlichtingen kan krijgen om te starten met een genealogie.
hieronder verdere inlichtingen :

  • www.kampenhout.be/heemkring
    Villa Lucie (oud gemeentehuis)
    Dorpsplein Kampenhout is voor iedereen toegankelijk elke 1st en 3de dinsdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur, gelieve vooraf contact op te nemen met secretaris Gerry Croon (016/65 99 39.)

Tenzij u rechtstreeks opzoekingen doet bij de bron, zoals bijvoorbeeld gedigitaliseerde registers, anders moet elke informatie die van het internet gehaald noodzakelijkerwijze nagetrokken worden op haar correctheid vooraleer men er verder mee aan den slag kan, niets mag zo maar klakkeloos overgenomen worden of je hebt een valse stamboom of genealogie, men moet weten dat er veel onzin op Internet staat, ieder zet er op wat hij wil !
Volgens de wet op de privaty zal men geen officiele aktes jonger dan 100 jaar vinden op Internet, dan is het aankloppen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente, waar men u al of niet betalend de akte kan bezorgen, sommige gemeentes zijn daar nogal streng in, andere niet.

Hoe kom ik aan mijn familienaam ?


... en wat betekent die ? vanwaar komt de bijnaam van mijn Opa of Oma ?
Hadden mijn voorouders een familieschild sommige wel anderen niet, allemaal vragen die beantwoord worden tijdens je zoektocht.
Familieschilden

Sibbe tekens

De meeste van onze voorouders konden niet schrijven, bij officiële instanties zetten ze een kruisje als handtekening, andere meer bezittende parochianen bv. pachters: ze konden dan wel niet schrijven maar hadden een Sibbeteken dat ze zelf ontworpen hadden en dat ze onder de aktes zetten die ze moesten tekenen. Soms vind men zo een sibbeteken terug in een steen gemetst boven de deur van oud pachthof.

Sibbetekens

Ferraris kaarten

Een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden, zij kwamen tot stand tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph Ferraris generaal bij de Oostenrijkse Artillerie.

Kadasterkaarten van Philip Christian Popp

Een sleutel tot uw lokale geschiedenis.
Op welk stuk of stukje grond stond het pachthof, huis of hut van je voorouders.
Voor het bezit van grondeigendommen lenen de Poppkaarten zich ten volle.
...een aanrader voor iedereen die met lokaal onderzoek bezig is.

Na de Franse Revolutie werd gebroken met de eerdere privileges van het Ancien Régime. Gelijkheid hield in dat iedereen op een evenredige manier zou bijdragen in de belastingen. Om deze belastingen rechtvaardig te kunnen verdelen moest de staat uiteraard de bezittingen van elke burger kennen en zo besliste Napoleon in 1808 om over te gaan tot de opmaak van het perceelsgewijs kadaster. Voor België duurde het echter tot 1835 vooraleer dit kadaster was afgewerkt.

Wat is de schepenbank ?

Wanneer we de parochieregisters uitgepluisd hebben tot ± 1600 kunnen we ook de schepengriffie raadplegen, hetgeen altijd verrassende resultaten oplevert: erfenissen, verkopen, huwelijks contracten, processen van moorden, burenruzies, vechtpartijen enz. al de dingen die nu ook gebeuren.
De schepenbank bestond uit de Baljuw , meijer of schout vertegenwoordiger van de heer, en de schepenen die instonden voor het bestuur van de Parochie.
De schepenbank is tijdens het Ancien Régime de voorloper van de huidige schepencolleges, en werd meestal samengesteld door de Dorpsheer.
De taken van de schepenbank gingen echter meestal verder dan de huidige taken van Burgemeester en schepenen.
Ze hielden rechtspraken, konden straffen uitspreken en opleggen, ze zorgden er voor dat de wetten werden nageleefd en de belastingen op een correcte manier werden geïnd.

Ook de Kerkarchieven, gevangeniswezen, Raad van Brabant enz. leveren dikwijls verrassende resultaten op, en zijn te raadplegen in de plaatselijke Rijksarchieven.

Poppkaart uit de omgeving
Een Poppkaart uit de omgeving
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be