Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Catharina De Ceuster slaat Joanna Gielens met een drietand op het hoofd (anno 1763).

Uit de Schepengriffie Berg register 586, dd. 27.7ber 1763.
bewerkt door J. Servranckx


Informarie separatoir genomen door Wethouders der Bancke van Bergh in het slodth deser genomineert over de feijtelijckheden begaen door Catharina De Ceuster huijsvrouwe van Hendrick Steemans aen Joanna Gielens huijsvrouw van Gabriël Buelens ende sijn de selve als volght.

Op heden desen 16 7ber 1763 is gecompareert Joanna Gielens huijsvrouw inwoonderesse binnen dese parochie, oudt ontrent de sestigh jaeren, gedaeght per den officier Anthoen Verhoeven ende in eede gestelt door Guilliam Schoevaers de welcke tuijght en verclaert ter requisitie van D'heer Andreas Lauwers meijer des voorschreven parochie van Bergh waerachtigh te wesen dat sij attestante beneffens haer dochter Barbara Buelens op den 17 augustij lestleden naer den middag tusschen twee à drij uren is gegaen op haer wortelen staende op haer lant genoempt de Kreckelheijde gelegen alhier voorsien van eenen drijtandt ofte rieck met haere gemelder dochter ten eijnde van de selve te crabben ende cuijsschen ten welcken eijnde de voors. haere dochter hadde mede gebracht eenen eijseren drijtandt de voors. haere dochter was aldaer was crabbende ende de gemelde attestante in de selve wortelen weede ten welcke teijde aldaer waeren passeren drij à vier kinderen van Hendrick Steemans de welcke naerderhandt sijn gecomen bij hunne moeder Catharina De Ceuster de welcke besigh was op haer stuck waerop terwe was staende ofte wel gepieckt welck stuck terwe salvo justo onder halven booghscheut van de gemelde wortelen was liggende, dat de voors. Catharina De Ceuster verlaetende haer voors. terwe stuck is gecomen tot op de voors. wortelen tot bij de dochter der deponente als wanneer in grammen woede aen de selve toegrijpende ende vringende uijt haere handen den geseijden drijtandt ende aftreckende haere treckmutse is daer mede geloopen tot bij de attestante ende eensgelijckx in grammen woede de welcke sij met den voors. drijtandt heeft toegebracht eenen slagh op haer voorhooft langhst den slincken candt waer door de deponente heel sterck was bloedende uijt de quetsuere die de selve daer door ontfangen hadden de gemelde Catharina De Ceuster daermede noch niet vergenoeght sijnde heeft aen de voors. deponente met den gemelde drijtandt alsnoch toegebracht drij andere slaegen op haeren rechten arm, de deponente daer mede naer huijs gegaen sijnde verclaert dat de gemelde wonde alnoch sterck was bloedende ende daerop geleijt hebbende eenighen middel om te stolpen heeft seffens doen roepen den chirurgijn Vander Taelen woonende binnen Campenhoudt den welcke de voors. wond ten selven daeghe heeft vermaeckt ende alsoo gecontinueert over anderen dagh ten ten teijde van ontrent de acht daeghen als mede eene terploster gelijdt op den voors. arm waer inne sij tot heden peijne is leijdende soo danighlijck dat de selve den selven tot hier toe weijnigh can gebruicken, voorders verclaert dat sij ter oorsaecke van den gemelden slagh geduerighe hooftpeijne is leijden niet tegenstaende de genesinghe van de gemelde hooftwonde alwaer actuelijck is sijnde een lietteecken ter lenghte van een lidt van eenen vinger ende voortaen de deponente gedraeght sijnde oft sij nergens niet en wiste uijt wat oorsaecke sulckx soude geschiet sijnde heeft geantwoort geene de minste te weten nochte nochte oock niet te weten dat sij deselve geen stroodt in haeren wegh geleijt te hebben waer mede eijdigende haere depositie. Ende naer voorgaende voorlesinghe heeft daer bij gepersisteert ende dese onderteeckent.

Dit is het hant + merck van Joanna Gielens verclaert niet te connen schrijven.
Aldus gedaen ende overhoordt dathe ut supra Coram Anthoen Verhoeven officier loco des meijers, Guilliuam Schoevaers, Jan De Coster ende Petrus Van Roeij schepenen. (ze tekenen alle 4)

Gecontinueert den 27st 7ber 1763.


Is gecompareert Barbara Buelens dochter Gabriël & Joanna Gielens woonende bij haere ouders binnen dese parochie oudt twee à drijentwintigh jaeren gedaeght per den officier Anthoen Verhoeven ende in Eede gestelt door Guilliam Schoevaerts schepene dewelke tuijght ende verclaert ter requisitie van D'heer Andreas Lauwers meijer deser parochie waerachtigh te wesen dat sij attestante beneffens haere moeder Joanna Gielens opden 17 augustij lestleden naer den middagh tusschen 2 à 3 uren is gegaen op haere ouders wortelen staende op het landt aen de kreckelheijde om aldaer de selve wortelen te crabben ende te cuijssen tot welcken eijne de sleve hadde mede genomen eenen eijseren drijtandt ofte mesthaeck waer mede de selve attestante als dan ditto wortelen was crabbende ende middrler teijt de selve haere moeder was weënde als wanneer de huijsvrouwe van Hendrick Steemans met naeme Catharina De Ceuster op haer landt dar bij gelegen besigh was met ergens iets te verrichten aen haere terwe dat wijnigen teijt daer naer de gemelde Catharina De Ceuster van het voorgeseijt lant is gecomen tot bij de geseijde attestante haer seggende in felle moede ick sal u wat gedaen, als wanneer sij seffens de attestante heeft toegegrepen ende vringende uijt haere handen den voorgemelden dreijtant waer mede de voornoemde Catharina De Ceuster seffens is gegaen tot bij de voors. Joanna Gielens aen dewelcke sij met opgeheven armen heeft toegebracht eenen slagh op haer voorhooft langkx den slincken cant waer uijt de selve haere moeder dapperlijck was bloedende als mede heeft de gemelde Catharina De Ceuster noch toegebracht differente andere slaeghen met den gemelde drijtandt op haeren rechten arm als wanneer haere voors. moeder seffens is naer huijs gegaen, gelijck oock dese gemelde attestant, ende tuijs sijnde heeft alnoch gesien dat haer voormelde moeder alnoch sterck uijt haer hooftwonde was bloedende ende seffens order crijgende om den chirurgeijn Vandertaelen te gaen roepen woonende tot Campenhoudt t'welck sij attestante infectievelijck heeft gedaen, ende in haere moeders huijs gecomen sijnde heeft gesien dat den gemelde chirurgeijn haere moeder heeft vermaackt aen haere hooft wonde ende geleijt eene terreploster op haere voorseijden rechten arm ende alsoo gecontinueert eenen merckelen teijde over anderen dagh verclaerende voorders dus dat haere voormelde moeder alnoch actuelijck is hebbende hooftpeijn ende alnoch niet wel en can gebruijcken haeren voorschreven rechten arm ende voorts gevraeght ofte sij attestante niet en wiste eenige redenen waeromme de voormelde Catharina De Ceuster sulckx heeft gedaen, heeft geantwort daer van geene te weten waer mede eijdigende haer depositie heeft daer bij gepersisteert ende dese onderteeckent.

Dit is het hant + merck van Barbara Buelens verclaert niet te connen schreijven.

Aldus gedaen ende overhoort op heden desen 27 7ber 1763 Coram ende ter presentie van Antoen Verhoeven officier loco des meijers Guilliam Schoevaers, Jan De Coster, Petrus Van Roeij ende Gillis Verbrugghen schepenen

Hier ondertekenen de schepenen

Anthoen Verhoeven Officier van Berg.
Gilliam Schoevaers
Jan De Coster
P. Van Roeij
Gillis Verbrugghen

Isa est P. De Coster greffier 1763.

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2023
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be