Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Nederokkerzeel, 1 april 1777. Versendekens dagh.
Jan Vanden Branden heeft op 1 april Frans Van Woensel bedacht met een aprilgrap er komt een vechtpartij enz. enz.

Schepengriffie Nederokkerzeel register 5892.
bewerkt door J. Servranckx


Den onderschreven Eugénius Josephus Crabbé Soldaet supernumereur der Compagnie van den heer Grave vander Steghen grooten Drossaert van Brabant, Rondegast der Parochie van Nederockerzeel ende ookck aldaer voor wethouderen der selve Parochie in Eede gestelt tot het doen van Calengien (betichten)van alle de misbruycken die binnen de voorschr. Parochie souden comen voorvallen, met verclaeren in desselfs gedaenen eedt van alle de contraventiën (overtredingen) die bij sijne Kennisse geschieden te sullen overbrengen in handen van D'heer Petrus David Lemmens Meijer der selve Parochie, ende om te voldoen aen den voorschr Eede verclaert ende relateert aen den gemelden heer Meijer waerachtigh te wesen dat hij op den eersten der Maandt April lestleden inden naermiddagh ontrent dens avondt is gecomen ten huyse van Guilliam De Becker herbergier binnen ditto Nederockerzeel, alwaer oock is innegecomen sekeren Jan Vanden Branden innegesetene van het selve Nederockerzeel onder anderen vertellende:

 1. Dat hij versonden hadde sekeren Franciscus Van Woensel smidt binnen de voorschr. Parochie (dit versonden wirdt alsoo genoemt ter oorsaecke vanden voorschr. eersten april die gemeijnelijck bij sommige genoemt wordt versendekens dagh:) Dat aldaer oock is ingecomen den gemelden Fransicus Van Woensel in grammen woede ter oorsake van het voorschr. versenden, ende den welcke seffens eenen stockslagh was toebrengende op het hooft van den geseijden Jan Vanden Branden soodanighlijck dat den selven daer van sterck was bloedstortende loopende langhs henen sijnen Kaecken, waerop den gemelde Jan Vanden Branden opgesprongen ende vastgrijpende eenen anderen stock om weder te slaegen, verclaert den selven ondergeschr. hem toegeloopent te hebben ende soodanigh beletsel te hebben gedaen dat hij het selve niet en heeft connen volbrengen, seggende nochtans onder veel vloecken ende zweiren dat hij hem den cop zou soude breken :( Sigrificerende den gemelden Smidt :) over welcke feijtelijckheden ende vloecken ende zweiren ditto onderschr. hen beiden heeft gecalengier ende geamendeert : voorders verclaert ende relateert alnoch dat hij inderschr. vierthien dagen naer den voorsch. feijtelijckheden alnoch is gecomen ten huyse van den voorschr. Guilliam De Becker in den avondt alwaer oock is ingecomen den voornoemde Jan Vanden Branden, gelijck oock immediaet daer naer is ingecomen Jan Beulllens oock innegesetenen van dito Nederockerzeel: dat soo Jan Vanden Branden alsden gemelde Beullens onder andere met Elckanderen hebben beginnen verschil te maecken al vloeckende ende zweirende tot soo verre dat den gemelden Jan Vanden Branden dito Beullens is toegeschoten ende heeft aengepackt, den selve smijtende met geweldt over eenen stoel ter aerde hem grijpende bij sijn hair, ende daer mede sijn hooft optreckende ende wederom tegen de steenen stootende soodanighlijck dat den selven daer mede in onmacht ende van sijn selven ontrent een quartier neers is blijven liggen, ende gecomen sijnde tot sijn selven heeft den selve onderschr. bespeurt dat dito Beullens daer van was hebbende eene groote Contusie ( zwelling) op sijn hooft ter dickte van een halve vuyste d'welck oock alle is gesien geweest door Jacob Wauters schepene in de bancke van t'selve Nederockerzeel ende sekeren Engel De Troeij mede den voorsch. Guilliam De Becker ende in welckers presentie den selven onderschr. hun beijde heeft gecalengiert ende geamendeert, verleenende aen den voorschr. Meijer daer over dese tegenwoordighe Declaratie om & Actum Desen twintighsten April 1700 sevenenseventigh ende was onderteeckent E.J. Crabbé.
  Dese gecollationeert tegens het origineel
  Relaes is daer mede bevonden t'accorderen
  Quod attestor F.F. Van Frachem Notaris.
  Onder andere Perssonen Eugénius Josephus Crabbé rondegast der voorschreve Parochie in Eede gestelt ter rolle van aldaer tot het doen van Calengien over alle Contraventien die souden connen begaen worden binnen de selve parochie. ( Crabbe was gemachtigd boeten en straffen uit te schrijven)
 2. Dat den voorschr. eersten April bij sommige genoemt wordt versendekensdagh.
 3. Dat hij gedaeghden inde voorschr. herberghe soo aen dito Crabbé, Guilliam De Becker als andere Persoonen aldaer zijnde was vertellende dat hij versonden hadde sekeren Franciscus Van Woensel smidt binnen dito Nederockerzeel om ergens werck te crijgen voor deselfs smisse.
 4. Dat diergelijcke versendinghe niet anders en can besoght worden als tot minachtinghe der Persoonen aen wie sulckx geschiet, waer nijt gemeijnlijck Rusie ende krakeel comt te volgen, gelijck inder daedt oock alhier is geschiet.
 5. Dat den voorschreven Fransicus Van Woensel daerover teenemael gestoort ende vergramt zijnde oock is gecomen ten huyse van den voorschreven Guilliam De Becker voorsien zijnde van eenen stock waerschijnelijck wetende dat hij daer soude vinden den voorschreven gedaeghden die oock aldaer effectivelijck was, ende waeruyt is gevolght dat den gemelde Franciscucs Van Woensel eenen stock slagh heeft toegebracht aen den gemelden gedaeghden soodanighlijck dan den selven daer van was krijgende eene wonde op sijn hooft soo dat het bloedt langhs sijne kaecke was afloopende
 6. Dat hij gedaeghden hem seffens heeft willen verweiren al vloeckende ende zweirende in grammen woede oppackende eenen anderen stock om daer mede van gelijcken te slaegen seggende onder andere in de gemelde furie : ick sal hem den cop breken. Significerende den gemelde smidt.
 7. Dat den gemelden Crabbé ende anderen sulckx siende ende daer van het quaedt gevolgh vreesende t'selve met alle mogelijcke middelen hebben belet.
 8. Dat daer uyt claerlijck tesien is dat hij gedaeghden van t'gene voorschr. de schult ende de oorsaecke is, ende dat den selven dien aengaende dient gestraft te worden ofte vervallen in sulcken Pene ofte amende (straf of boete) bij den rechter goedt te vinden te behooren
 9. Dat hij gedaeghden vierthien dagen naert gene voorschr. alnoch is gecomen ten huyse van den voornoemden Guilliam De Becker alwaer oock wederom was den voorschr. Eugénius Josephus Crabbé alsoock Jacobus Wauters schepenen uijt de wet van dito Nederockerzeel met noch eenighe andere persoonen.
 10. Dat aldaer oock is ingecomen sekeren Jan Buellens innegesetenen der selve parochie, ende als wanneer tusschen den gedaeghden ende dito Jan Buellens is opgestaen merckelijck merckelijck krakeel met veel vloecken en zweiren soodanighlijck dat den gemelde gedaeghde dito Jan Buellens heeft vast gegrepen ende met geweldt gesmeten over eenen stoel die in stucken was brekende, hem alsoo ter aerde smijtende.
 11. Dat den gedaeghden sigh daer mede niet vergenoegende hem heeft vastgegrepen bij sijn haer hem alsoo knotsende tegens de steenen.
 12. Dat dito Buellens daer van in onmacht ende van sijnn selven is blijven liggen ontrent een quartier uers.
 13. Dat den gemelden Jan Buellens daer door van hem gedaeghden heeft gecregen eene groote contusie ( zwelling)op sijn hooft jae selfs ter dickte van eene halve vuijste.
 14. Dat dit geschil om het voorder quaedt gevolgh te beletten alwederom is gestilt doort toedoen van den voorsch. Crabbé ende andere persoonen aldaer zijnde.
 15. Dat den genoemde Crabbé t'elcken reijse soo voorschr. staet, aldaer present is geweest ende ten welcken respectiven tijde hij den gemelde gedaeghde Franciscus Van Woensel ende Jan Beullens heeft gecalengiert ende geamendeert gelijck sulckx comt te blijcken bij desselfs relaes alhier gevoeght bij copije Autenticque. Ende alsoo diergelijcke feitelijckheden alhier in een Landt van rechten niet en connen ofte mogen worden getollereert als teenenmael strijdende tegens de gemeijne Ruste ende haere Majesteits Placcaerten dien aengaende geëmaneert. (voorgeschreven)
 16. Soo wordt concluderende ende geconsendeert ten eijnde den voorschreven gecalengierden ende gedaeghden ter saecke voorschr. bij VE vonnis diffinitief sal worden geduemt ende des noodt gecondemneert in eene amende van vierentwintigh guldens ofte soodanige mindere ofre meerdere als V/sch volgens gelegentheijdt van saecke sult vinden te behooren met costen
  Out alias &.
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be