Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Jan Janssens schiet een waterkieke en is aangehouden te Campenhout, 16.03.1742

bewerkt door J. Servranckx


Op heden desen sesthienden dagh der maent meert seventhien hondert twee en viertigh voor mij Guil.de Cuyper als openbaer Notaris bij sijne majesteit souvereijne raede geordoneert in Brabant geadmitteert binnen die prochie van steijnockerseel residerende & inde presentie van de naergenoemde getuijge comparerende daniël Servranckx bejaerde jongman ingesetenen van nederockerseel alsnu gewoont hebbende bij Jan Janssens tot datum deser sijnde gerequireert voor eenen geloofweerdigen jonman den welcke ter requisitie van Jan Janssens ingesetene pachter van campenhout heeft verclaert & geattesteerrt op sijne waerheijd in faveur van justitie & onder deughdelijcken eede die hij comparant toties quoties beweert is te doen voor alle heeren , hoven & genechten des aensocht sijnde hem noch kennelijk te sijn & waerachtigh te wesen hoe dat hij opde 11 deser jaere den voorschr. Jan Janssens met sijne waeghe ingespanne met drij peerden gelaeden met maut ten eijnde om het selve te laeten maelen op de watermolen van weert & int wederkeere den voorschr. Jan Janssens heeft sijn fisieck affgeschoten in het water naer een water hoeneken & dat den voorschr. Jan Janssens wederom is komen sitten op sijn wagen & dat den oficier van weert hun is tege gecomen aengrijpende het handt peert & seggende Ick arresteer u om diwille dat gij daar geschoten hebt, waer om de voorschr. requirant van sijnen wagen aff springende heeft gevraeght waerom arresteerde mij onder andere laet mij reijden met de peerden seght in pretentie Ick sal u eene Schellinck gelt vier a vijff geven van drinckgelt voor den avont waerop hij oficier uijt treckende een sack pistol & het selve presenterende met den haen gespannen op de borste van den requirant drijgende hem omverre te schieten indien hij wilde voorts Reijden met de waeghe ende sijde stelt mij goede borge van vier a vijfentwintigh guldens & ick sal u laete Reijde ende hij requirant egene borghe en conde crijge overmits den molder egeen borg wilde blijven,gemits hij den voorsch requirante niet en kende, waerop hij officier sijde geeff mij u fisieck & reijd dan daer gij wilt, & waer op hij requirant sijde het fisieck en is de mijne niet eijndelijck heeft de voorschr. officier de selve vande wage gehaelt & mede gedraege seggende als dan Reijde nu daer gij wilt Ick schelde u quit gevende van dese sijne attestatie & redene van wetenschap sulckx gehoort & gesien te hebben, daer hij attestant daer hij inde presentie heeft geweest sittende op het landpeert voorschr. ten eijndende dese sijne attestatie want goddelijck en rechtveerdigh is in alle rechtveerdighe saecken getuijgenisse de waerheijdt te geven besonderlijck des aensocht sijnde met bevel van aen de requirant te leveren een dobbel in forma ://
aldus gedaen & gepasseert als boven coram michiel mommens & nicolaes vander veken als getuijghe hiertoe geroepen.

dit is het handt + merck van daniël servranckx
verclarende niet te connen schrijven
michiel mommens
nicolaes vander veken

G. De Cuijper Notaris Steenokkerzeel

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be