Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Er werd geslagen, gevochten, gedronken en noten afgeslagen in Nederokkerzeel Anno 1739.

Nederokkerzeel register 5901, dd. 14.09.1740
bewerkt door J. Servranckx

Van alle mannen die er bij waren werd de getuigenis opgenomen, nogal langdradig maar zo ging dat in die tijd.


Informatie preparatoir genomen ter Instantie van Guil. De Cuyper meijer der prochie van Nederockerzeel voor wethouderen der voors. prochie over ende tersaecke van eenighe straet schenderije vechterije als anderssints desen 1st xbris 1740 voorgevallen aen ofte ontrent het huijs van Joos Verhoeven Lattecapper van aldaer.

Dijen volgende overhoort Jan Verheijt gebortigh van Nederockerzeel ende alsnu woonachtigh binne de prochie van Campenhout oudt ontrent de 25 jaeren hiertoe gedaeght per den officier Guil. Verdije ende gestelt in eede, den welcke verclaert waerachtigh te weesen dat hij deponent op den 20 der voorleden maent 7ber in de jaere 1739 beneffens Guilliam ende Daneel Boels sonen Guilliam, Jan Hazaerts ende Jan ...niet ingevuld........ knechten van den voors. Guilliam Boels, Peeter Tael sone Joos, Cornelis Blockmans sone Nicolaus ende Anthoon Hazaerts is geweest van Joos Verhoeven spelman ende herbergier binnen de voors. prochie van Nederockerzeel, dat hij deponent ten voors. huijse met de voors. persoonen heeft gedroncken ende aldaer verbleven tot ontrent de negen ure savonts, dat hij deponent van daer is vertrocken met sijne voors. Campagne ende alsdan van malckanderen gesepareert sijn, dat hij deponent comende achter die kercke aent Binnevelt aldaer sijne voors. Campagnie heeft gerencontreert ende aldaer wederomme bij een gecomen ontrent het block van Joos Verhoeven lattecapper waer op staende waeren eenige notelaers, dat hij deponent aldaer aende voors. Notelaers gecomen sijnde alsdan noch wesende Claerte menen te sijn gehoort heeft datter eenige van sijne voors. compagnie met eenen stock geworpen hebbende naer de voors. noten, dat hij deponent selffs noch eenige van de afgeworpen noten heeft opgeraept, dat alsdan door iemandt geroepen werdt Joos de Heussel compt, willende daer mede designeren den voors. Joos Verhoeven, op welck geroep Joos Verhoeven was seggende tegens hem deponent als tegens sijne voors. compagne staet, dat den voors. deponente als dan andere persoonen alsdan hun hebbende versteecke in de boomen achter de cantien, dat alsdan door iemandt van de voors. persoonen gefluijt wirdt, op welck gefluijt hij deponent beneffens sijne voors. adjerentien bij een sijn gecomen in den hoff van Matteijs Verheijt des deponentes vader, als wanneer eenen van de voors. persoone te weten Jan Hazaerts aen hem deponent als aen de andere was seggende dese woorden, Compt laet ons sien waer dat hij is, designerende den voors. Joos Verhoeven weij sullen hem in stuecken van een slaegen ten welcken tijde sij allen daer naer toe sijn gegaen, hij deponent naer huijs was gaen haelende eene busse competerende Dionsius de Becker ende als dan sijn de voors. Joos Verhoeven uijt de boonen quampt geloopen met eneen stock in sijne hant, dat den voors. Joos Verhoeven gesecht heeft dese woorden gijle moeten gaen drijgen te slaegen dat den voors.deponent den voors. Joos Verhoeven heeft toegepackt, dat alsdan tot hulp van den voors. deponent is gecomen Cornelis Blockmans den welcken den voors. Joos Verhoeven met ene slagh heeft omverre geslaegen, ende alsdan sijn sij beijde op den voors. Verhoeven gevallen verclarende hij deponent met die voors. busse niets te hebben gedaen, maer deselve hebben gesmeten aen den Cant, dat Peeter Tael alsdan insgelijckx tot hulpe van hem deponent is gecomen dat hij deponent den voors. Joos Verhoeven heeft eenige slage op sijn hooft met een mes toegebracht, dan den voors. Joos Verhoeven alsdan is opgestaen ende naer huijs vertrocken, alswanneer hij sijnen hoet ter voors. plaetse heeft Laeten Liggen dat den voors. deponent naer des vaeders huijs vertrocken, ende van sijne voors. compagnie gescheijden sonder dat hij deponent aldaer gesien heeft Dionsius De Becker gevende hij deponent Redenen van wetenschap de gene resulterende sijn uijt drese sijne depositie t'gene voorm. alsoo gesien, gehoort ende selffd gedaen te hebben bereedt sijnde des aensocht te worden dese met sijne deughdelijcke eede te vernieuwen dae & alsoo ende naer voorlesinge heeft hij deponent daer bij gepersisteert ende onderteeckent.

dit is het hant + merck van Jan Verheut (Verheucht).


Eodem ut supra overhoort Peeter Tael gebortich ende innegesetene van alhier oudtr ontrent de 18 jaeren hier toe gedaeght per den officier Guilliam Verdijen ende gestelt ineede ad manus Judocus de beusscher onsen mede schepene den welcke verclaert dat hij deponent op den 20 deser maent 7ber 1739 beneffens Jan Verheyt, Guilliam & Daneel Boels sone Guilliam, Jan Hazaerts ende Jan (niet ingevuld) knechten van den voors. Guilliam Boels, Cornelis Blockmans ende Anthoen Hazaerts is geweest ten huijse van Joos Verhoeven speleman ende herbergier binnen dese voors. prochie dat hij deponent ten voors. huijse met de voors. persoonen heeft gedroncken ende aldaer verbleven tot ontrent den 9 ure in den avont als wanneer hij deponent geassocieert met Cornelis Blockmans, Guilliam ende Daneel Boels is gegaen tot aen ofte ontrent het block van Joos Verhoeven Lattecapper wesende alsdan claere maneschijn, dat hij deponent alsoo gehoort heeft datter iemandt naer de noten op het block van de voors. Joos staende heeft gesmeten, dat hij deponent heeft hooren roepen door iemant heeft horen roepen dat Joos den heussel quampt desiguerene hiermede den voors. Joos Verhoeven, dat hij deponent beneffens de voors. Cornelis Blockmans,Guilliam ende Daneel Boels op dit geroep hun hebben geretireert tot op den messinck van Nicolaus Blockmans, dat hij deponent van daer is gecomen tot achter den hoven van Mattheys Verheijt als wanneer hij deponent gesien heeft dat den voors. Joos Verhoeven verscheen uijt de boonen van de voors. Mathheijs Verheijt quamp geloope, seggende tegen Jan Verheijt Compt ick sal u nu raet geven, dat den voors. Joos Verhoeven dan Jan Verheijt heeft vast gepackt ende alsoo ter aede gesmeten, dat dan Cornelis Blockmans hem drijgende te smijten als wanneer den voors. Cornelis Blockmans den selven Joos Verhoeven heeft ter aerde gesmeten, dat hij deponent gesien heeft dat Matheijs Verheijt in sijne handen was hebbende eene busse degene hij naer huijs was draegende sonder gezien te hebben eenige assinatie van schieten met de voors. busse, dat hij deponent gesien heeft dat den voors. Joos Verhoeven alsdan is naer huijs gegaen sonder hoet als wanneer hij deponent insgelijkcx is naer huijs gegaen sonder dat hij deponent aldaer gesien heeft Dionius De Becker, gevende hij deponent redenen van wetenschap die gene Resulterende sijn uijt dese sijne depositie t'gene voors. is; alsoo gesien ende gehoort te hebben bereedt sijnde den Inhout deser met sijne deugdelijcken eede andermael te vernieuwen daer ende alsoo des aensoght te worden ende naer voorlesinge heeft hij deponent daer bij gepersisteert ende onderteeckent.

Peeter Tael.


Eodem ut supra verhoort Mattheijs Verheijt gebortight & innegesetene van Nederockerzeel audt ontrent de 60 jaere hier toe gedaeght per den officier Guilliam Verdijen ende gestelt in eede admanis Rombaut Wauters den welcke verclaert waer achtigh te wesen dat hij deponent op den 20 7ber 1739 wesende laet in den avont eenigh gerucht horende sonder dat hij deponent speciael kan seggen de huere op sijn bedde liggende eenigh gericht heeft gehoort in den hoff van hem deponent dat hij deponent alsdan is opgestaen ende daer naer toegegaen vermits desselffs sone Jan Verheijt eene busse quampt haelen uijt sijne huijse competerende Dionsius De Becker, ende dat hij deponent in desselffs hoff comende aldaer heeft gesien Jan Verheijt, Cornelis Blockmans, Jan Hazaerts, welcke voors. persoonen den selve Verhoeven onder de voeten opde haerde hadden liggen, tot so verre den voors. Joos Verhoeven was seggende ick hebbe genoegh alswanneer den deponent aen sijne hoeve heeft gezien eene busse degene hij heeft opgepackt ende daer mede gegaen met de voors. busse sonder dat hij deponent gesien heeft iets quaets oft andersins eenen slagh gegeven geschiet te sijn met de voors. busse, nochte sonder dat hij deponent aldaer gesien ofte gewaer geworden heeft Dionsius de Backer, gevende hij deponent voor redenen van wetenschap de gene resukterende sijn uyt dese sijne depositie t'gene voors. alsso gesien gehoirt bij & present geweest te hebben bereedt sijnde des aensocht te worden inhoudt deser met sijne deugdelijcken eede andermael te vernieuwen daer ende alsoo ende naer voorlesinge heeft hij deponent daer bij gepersisteert ende onderteeckent.

dit is het hant + merck van Matteys verheijt
aldus gedaen ende overhoort desen voorschreven eersten
december 1740 G. De Cuyper meyer
Rombaut Wouters schepene
Geeraert van de pudt schepene
Adriaen Claessens schepene.

Ghecontinueert int nemen der voorgemelde informatiën preparatoir dersen 14 xber 1746, Coram Danneel Servrancx ende Rombaut Wauters schepenen.


Dijen volgende overhoirt Cornelis Blockmans gebortigh ende innegesetene van alhier oudt ontrent de 23 jaere hier toe gedaeght per den officcier Engel Poets ende gestelt in eede ad manus Daneel Servrancx onse mede schepene den welcke verclaert waerachtigh te wesen dat hij deponent op desen 20 7ber in den jaere 1939 beneffens Guilliam ende Daneel Boels sone Guilliam, Jan Hazaerts ende Jan N. knechten van den voors. Guilliam Boels, Peeter Tael sone Joos ende Jan Hazaerts is geweest ten huyse van Joos Verhoeven speleman ende herbergier binnen het voors. Nederockerzeel, dat hij deponent beneffens de voors. persoonen aldaer heeft verbleven tot ontrent den negen ure savonts alswanneer hij deponent geassocieert met Peeter Tael, Guilliem & Daneel Boels is gecomen tot aen ofte ontrent het block van Joos Verhoeven lattecapper, dat hij alsdan op eenen der noteboomen staende op het voors. block sien sitten heeft seckeren Jan N. knecht van de voors. Boels, alsnu uytlandigh datter alsdan eenighe der voors. noten afgeslaeghen sijn geworden sonder dat hij deponent can seggen door wie dat hij deponent eenige der voors. afgeslaege noten selfs heeft opgeraept, dan hij deponent aen den voors. Jan heeft geseght in substantie derse woorden, Jonghe compt vandaer want dat den man compt hij sal u hermen & beenen craecken, dat ten selven door Guilliam Boels geroepen wirdt Joos de heussel compt designerende daer mede den voors. Joos Verhoeven op welck gesegh den voors. deponent beneffens sijn andere compagnons hun vluchtigh hebben gemaeckt ende alsoo geretireert tot op den messingh van des depoents vaeder, dat wijnighe tijt daer naer hij deponent beneffens sijne consoorten alsdan sijn gegaen ten huijse van Matteijs Verheijt alwaer hij eentigen tijt hebben gewarmt bij het vier, dat hij deponent alsdan geseght heeft tegens sijne voors.Compagnie Compt jongens laet ons gaen het is tijt, alswanneer Jan Verheijt sone Matteijs heeft opgenomen eene busse dan welcke was voorkomende doen ter tijt bij de wedw. Steven Stroobants ende comende tot in den hoff hunne discoursen van vertreck om slaepen te gaen hebben gehouden, dat hij deponent tot den voor. Jan Verheijt heeft geseght soudt gij niet vervaert sijn om alleen naer huijs te gaen wij souden best mede gaen hij mocht dickwils onderwegen daer eens staen dat tenselven tijde aldaer uijt de boonen is comen geloopen den voors. Joos Verhoeven in sijne handt hebbende eene stock alswanneer den voors. Jan Verheijt hem vluchtigh maeckende nochtans door den voors. Joos Verhoeven achterhaelt is geworden welcken Joos Verhoeven den voors. Jan Verheijt deftigh heeft geslaegen ende gestampt dat den voors. Joos Verhoeven alsdan is gecomen naer hem deponent toe hem seggende compt pardieu ick sal u oock wat geven, dat den deponent dit hoorende den voors. Joos Verhoeven heeft laeten aencomen, dat hij den voors. deponent den voors. Joos Verhoeven ten selven tijde met eenen stock den genen hij getrocken heeft uijt de boonen eenen slagh heeft gegeven dat hij ter aerde was vallende, alswanneer hij deponent den voor. Joose Verhoeven met het hair vastgepackt hem ennighe slaegen ofte vuijsten toegebracht heeft, mitsgaeders heeft hij deponent gesien dat den voors. Jan Verheijt heeft geslaegen op den voors. Joos Verhoeven heeft geslaegen met een gesloten mes, dat eijndelinge den voors. Joos Verhoeven aen hem deponent als aen den voors. Jan Verheijt heeft geseght halt ick hebbe genoegh, dat hij deponent alsdan heeft opgepackt den hoet van den voors. Joos Verhoeven hem op den rugge smijtende heeft geseght daer begot nempt uwen hoet, dat hij deponent alsdan is naer huijs gegaen, verclarende hij deponent alsdan aldaer niet gesien ofte gewaer geworden te hebben seeckeren Dionisius de Becker, gevende hij deponent als redenen van wetenschap de gene resulterende sijn uijt drse sijne dispositie t'gene voors. alsoo gesien ende gehoort te hebbenbereedt sijnde ders aensocht te worden dese met sijne deugdelijcken eede andermael te vernieuwen daer ende alsoo ende naer voorlesinge heeft hij deponent daerbij gepersisteert & onderteeckent.

Cornelis Blockmans
Aldus gedaen ende overhoort dese voors. 14 xber 1740.

Daniël t Servrancx schepene
Rombaut Wouters schepene
G. Gansemans greff. 14 xber 1740

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be