Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Notaris Guil. De Cuijper Steeenokkerzeel register 20104, dd. 22 november 1731.

Zoutvat gestolen in Werchter 1731, 22.11.1731

bewerkt door J. Servranckx


Attestatie:

Op heden desde 22 9ber 1731 Compareerde voor mij ondergeschreven notaris bij de Souvereijne raede van Brabant geadmitteert tot Steijnockerseele residerende, en in de presentie van de getuijghen hier onder genoempt in persoon van Hendrick van Ingelghem ingesetenen van Steijnockerseele, oudt in de viertigh Jaer, Item Jan van Ingelghem oudt 23 Jaer, beiden gerespecteert voor gelooffweirdige mans persoonen welcke camparanten hebben verclaert & geattesteert ter versoecke van Sr. Abraham Golfus drossaert van Schrieck etha so sij verclaeren op hunnen manne. waerheijt in plaetse van eede die sij attestanten bereedt sijn totus quoties te doen waerachtigh te sijn dat Michiel Geens in de Kerstdaeghe in de Jaere 1729 binnen Werchter ter huijse van Joanna Richij in den avondt heeft het ligt uitgeblasen & daer naer het licht wederom door het meijse onsteken sijnde, het welck windt in de schau gespeldt heeft vande schappraij een tinnen soutvat wegh genomen & het selve in sijne sack tesse gestecken, gevende den tweeden acceptant voor redene van wetenschap van sulcke gesien te hebben, dat hij tweede attestant sittende aen de vure het selve alsoo siende, sijde tegens den voorschreven Michiel Geens, gij en hebt dat maer instantelijck terugh te geven het gene dat gij daer op de schapraij hebt gelanght & in uwen sach gesteldt, waerop dito Michiel Geens heeft gesijdt voer andtwort het en is niet waer dat ick het vande schapraij soude hebben genoemen & vorts onder andere woorden gij liecht daervoor waerop hij tweede attestant hem heeft aengevat & ter selfde instantie het voorschreven hunne zoutvat liet ter aerde vallen & den eersten in ordine dat hij daer bij ende present heeft geweest met meer andere persoonen eijndende hier mede hunne attestatie vant goddelijck & rechtvaerdigh in alle reghtveerdighe saecken getuijgenisse der waerheijt te geven uijtsonderlijck aensocht sijnde, bereed sijnde bijden dese attestanten voor alle Heeren & gerichte te bevestighe, consenterende hier van mij notario gemaeckt een dobbel & aen den requirant ter hand te stellen in forma aldus gedaen & gepasseert als boven .

Steijnockerseele.

Coram. Joannes de Coster & Sijmon van Bever als getuijghen:
Hendrick van Ingelghem,
Jan van Ingelgem
Joannes De Coster
Simon van Bevere

G. De Cuijper Notaris Steenokkerzeel

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be