Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

De Gildebroeders van Quarebbe zijn na de vergadering blijven plakken en hebben uit het "Guldenvat" getapt !!

bewerkt door J. Servranckx


Op heden desen 26e Junij 1728

Comparerende voor mij openbaer notaris bij sijne Maj.st Souvereijne Rade van Brabant geadmiteert tot Cortenberg residerende ter presentie van de getuijgen hieronder te noemen in propre persoonen Hendrick van Lint oudt ontrent de 46 jaere gebortigh ende woonachtigh binnen de Graefschappe van Erps, eersten attestant, ende Jan Pauwels gebortigh binne het voors. Erps ende woonachtigh binnen Quarebbe oudt ontrent de 30 jaeren tweede en leste attestant, bijde gereputeert van goede naeme ende fame, welcke voors. comparanten verclaren soo sij doen bij desen ter instantie van Anthoen Huijbens sonder inductie van jemanden waerachtigh te wesen dat de voors. attestanten beneffens den voors. requirant, ende Jan Schutteput alle guldenbroeders der gulde van het voors. Quarebbe, op donderdagh lestleden wesende den 21 deser maent Junij opden dagh van Ste Jan, sijn savonts ontrent de acht à negen ure naer dat alle henne andere mede guldenbroeders vertrocken waren alsdan onder hen vieren eenighen wijnigen tijdt blijven onder hen discoursen alswanneer den voors. van Schutteput heeft vuijt het guldenvat gaen eene tijle bier haelen, naer dat hetselve bij de guldebroeders verboden was van daer van niet meer te mogen tappen offte drincken, ende met de selve tijle bier boven bij het voors. geselschap gecomen ende naer dat de selve ontrent een quartier tijdt daer mede hadden blijven eens drincken, is den voors. van Schutteput opgestaen ende een wijnigh blijven clappen met de voors. Requiranten, ten welcken tijde is den voors. van Schutteput gevallen een stagie hoogh van de trappen, sonder dat de voors. attestanten conden seggen hoe & op wat manieren den selve van Schutteput daer aff gevallen is, naer hen beste gevoelen is dat den selve van Schutteput achterwaerts te gaen aff gevallen, vermits den selve van Schutteput ten vuijtersten droncken was & doen ter tijdt geene questie ofte rusie tusschen hen en was geresen, dan als voors. is, dat den voors. van Schutteput met den requirant een luttel tijdts t'same hadden gesprocken ende ten welcken tijde hebben de voors. attestanten beneffens den requirant de voors. van Schutteput op eenen stoel geseth ende alsoo affgeholpen vanden tweede stagie tot beneden in de keucken, ende voorders met eenige andere persoonen die alsdan aldaer geroepen wirden den selven van Schutteput gedragen in den hoff ende aldaer geleijdt op eenen bussel stroijtsel ende van daer voorders gedragen tot in de stal, als wanneer eenighe uren daer naer den voors. van Schutteput was seggende dat den voors. requirant hem van de trappen geslagen hadde sonder dat deselve attestant als voors. is, sulcx conne seggen ter wijlent onder hen geene de minste rusie en was, gevende reden van wetenschap op dat deselve attestant t'ghene voors. is alsso gehoort & gesien, bij ende present sijn geweest, ende want godderlijck is getuigenisse dar waerheijt te geve verclaren deselve attestante bereet te wesen dese henne declaratie des aensoght te worden met henne deugdelijcken Eede te vernieuwen soo van sijne maj.st. Souvereijnen Rade van Brabant als wethoudere van van't voors. Erps ende Quarebbe als alomme elders, onder verbintenisse P.

Aldus ghedaen ende geattesteert ut supra ter presentie van M.C. Delcort ende Guillielmus van Langendonck als getuijgen hier over geroepen & gebeden

d´merck van + Hendrick van Lint
d´merck van + Jan Pauwels
M.C. Delcort
G. van Langendonck
quod attestor G. Gansemans Nots. 26.junij 1728

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be