Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

HERODES, (Daniël Servranckx) Kampenhout Anno 1702.

Uit de schepengriffie Kampenhout, register 2606.
bewerkt door J. Servranckx


Tot onze spijt vonden we in de schepengriffie van Kampenhout alleen deze twee onderstaande akte's, we zochten verder in de Rollen, het Drossaerdschap van Brabant, de Provoost Generaal en de gevangenissen van Brussel, maar zonder resultaat.

Ook de afkomst van Herodes blijft in het duister , zijn geboorte is niet vermeld in de parochieregisters van Kampenhout , we zijn bijna zeker dat hij uit Nederokkerzeel kwam, maar in dat dorp gingen de registers en zelfs de tafels van 1644 tot 1721 verloren, het enige middel om achter Herodes zijn roots te komen was de schepengriffie, en daar zijn wij tot de conclusie gekomen dat hij mogelijk een zoon is van:
Petrus t'Servrancx en Joanna Wouters, na 1702 huwde hij met Maria Van Espen en met Elisabetha t'Sergijsels, doch het blijft een hypotese.
Hoe hij aan de naam "Herodes" kwam blijft een raadsel, maar hij zegt genoeg !!!

Campenhout 2 julij 1702.

Hebbende ondersocht ende informatie genomen ten huyse van Valentijn De Lathouwer alwaer op den 2 den julij 1702 geschiet is eene deerlijke moort aen den persoon van Peeter Mercx, savonts tusschen den neghen en thienen, heeft de vrouw van den voorschreven Valentijn in absentie van haeren man gedeclareert dat den voorschr. Peeter Mercx is gesteken geweest met een mes, ten tijde als voren, maer niet en weet oft den steeck gesteken is in de keucke oft in den vloer, dat daer present sijn geweest in den huyse Hendrick knecht van Vander Smissen tot Querebbe, Steven Bisschop van Nederockerzeel, ende eenen derden genoempt Daniël Servrancx gemeynlijck genaempt Hérodes in de wandelinghe en dat den selve Daniël Servrancx den principaelste is geweest in de rusie te maecken ende te dreyghen aen den vermoorden selfs tot ze hebben geseyt dat sij soude hebben vermoort den eerste persoon hen dien avont te gemoet comende, sijnde kint oft man, coster oft pastoor etz. Dat hij sijne ziel aen den duyvel gaf, in cas dat hij selve niet en soude hebben gecommitteert.

Hebbe dese informatie gedaen ter presentie en bijwesen van Peeter Van Espen en GuilliamVan Haecht schepenen der Prochie van Campenhout alwaer de voorschreve moort geschiet is ende ter presentie van Jaecques Vander Beecken Officier der selve plaetse desen 3de julij 1702 en hebben dese bovengeschreven informatie onderteeckent als volght.

Peeter van espen         Guilliam van haecht

Inden naem van Mijn Heer de grave
van Cruyckenbourgh als heer van
Campenhout absent sijnde
G.H. De Haëdo

Opheden desen derden julij 1702 hebben wij Louys Michils preter der Prochie van Campenhout ten desen maele geauthoriseerd en van Sr.Guilliam Van Haecht meyer der Prochie van Campenhout, Guilliam van Haecht ende Peeter Van Espen schepenen der voorschr. Prochie ter yntervenentie van Mr. Jan Van Eycke chirurgijn der voornoempde prochie gevisiteert gehadt het doot ende vermort lichaem van Peeter Mercx, ende bevonden dat het selve doot lichaem was gesteken ende opgeveucht soo men vermeynt, ynde slinker sijde onder de cort ribbe, welck quetsure soodanigh ys geweest dat de venea cava ofte herte ader ys affgesteken geweest, waer doorens een groote partije van den ijwant off darmen van het selve lichaem ys gecomen vuyt het selve doot lichaem.

Actum ut ante present den voorschr. Officier peeter van espen ende den voorschr. guilliam van haecht schepenen als oock den voorschr. chirurgijn, mij oock bij sijnde als greffier.

het merck + van louys michiels ( hij kon niet schrijven)
Peeter van espen, Guilliam van haecht, Jan van eycken

Mogelijk de reden dat we niets vonden bij al de bovengenoemde instanties was: men kon de straf afkopen of de nabestaande vergoeden.

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be