Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Willem van Beethoven ende Maijcken Heremans gehuijschen.

Koopt van zijn zussen, allen kinderen van Marcus Van Beethoven en Adriana Willems Proost 19.01.1641

bewerkt door J. Servranckx


Wij Hendrick Caluwaerts ende Amandt de Pauw vervanghende Bernaert Schovaerts onsen medebroedere allen erfflaethen der Eerwaerde herre prelaet van Sinte Michiels binnen antwerpen van sijne heerlijcke Laethove ende bedrijve onder Nederockerzeel, Erps ende daer ontrent geleghe, doen te weten Ienen zegel dat opden dagh van heden dathe van dese letteren voor ons & voor Roelandt Wauters meijer desselfte Laethoffs, commen & gecompareert sijn In propre persoone Heijlcken Van Beethoven, Anna Van Beethoven, Cathlijne Van Beethoven, ende Eijcken Van Beethoven, met Huybrecht Trappeniers, Ingel Peeters, Jan Biscops ende Peeter Neels, mannen respective & momboirs der voorschreven Heijlcken, Anna, Cathlijne & Eijcken Van Beethoven. Item Cornelis Thomas man ende momboir van Maijcken Van Beethoven daer vader was Aert Van Beethoven, geadviseert met Merten Smeckens als momboir vuyte weth vercosen over de ombejaerde kinderen achtergelaten bijden voorschreven wijlen Aert Van Beethoven, ende het tsaemen voorde selve sterckmaeckende, alle kinderen kintskinderen & erffgenaemen van wijlen Mercus Van Beethoven ende Adriana Willems Proost, als sij leeffde gehuijschende, welcke tsaemenderhant hebben opgedraeghen & gesedeert met wettighe verthijdenissen In handen des voorschreven meijer als in sheeren handen daer over staende tot behoeff van Willem Van Beethoven ende Maijcken Heremans gehuijschende te weten een huijs ende hoff, metten borreputte daerop staende, groot ontrent onderhalff dachmael der juster maete ombegrepen, soe & gelijck tselve gestaen ende geleghen is onder doe voorschreven prochie van Nederockerzeel aende plaetse aldaer, Reghenooten d'erffgenaemen Steven Verhoeven ter eenre, Daniël Verdije ter IIde ende sheeren straete ter derdere & vierdere zijden, Opden commer ende last van acht mollevaeten rogge aende cappelrije van Sinte Cathlijne tot Nederockerzeel, daer jaerlijckx op vuijtgaende ende noch opdie gerechtighe grontcheijns van achtentwintich stuijvers, ende vijfftich eijeren aende voorschreven heeren van Sinte Michiels daer jaerlijckx oijck opvuijt gaende sonder meer, die voorschreven vercrijgere hun aldaer genoech bewesen, worpende ende verthijende die voorschreve opdraegere ende bekende en noch henne naercomelinghen aen tvoorschreven goet egheen recht meer te hebben noch te behouden In egeender mannieren, dwelck alsoe gedaen sijnde, soe sijn die voorschreven vercrijgeren ter manissen des voorschreven meijers, ende onsen erfflathe vonisse ende wijsdomme der selver manisse naergevolght Int voorschreve huijs ende hoff gegoijdt ende geërfft, tselve bij hun ende hunne naercommelinghen eeuwelijcke ende erffelijcken beseten gebruyckt ende voorts mede gedaen te wordden gelijck met henne andere propre ende eyghe goeden.

Gelovende die voorschreven Opdraegeren waerschap ende altoos genoech te doene, op datter yet aen gebraecken & die voorschreven vercrijgeren schot, loth, ende des voorschreven Laethoffs recht. Ende hiertoe Is voorts al geschiet datter van rechts weghe schuldich was toe te geschieden met alle solempniteijten daertoe geregnireert eghene poinct van rechte datter Inne behoirde versuympt noch achtergelaeten behoudelijcken Ienen Zegelijcke sijne goeden rechte Toirconde van welcke dinghe soe hebben wij Erfflathen bovengeschreven onsen gemeijnen laethoffs segele dese letteren doen ofte laeten aenhanghen.
Gegeven Int jaer ons heeren duijsent sesse hondert & eenenveertich, negenthien daeghen Inde maent van Januarius.

Mij present R. Van Velthem

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be