Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Anno 1637 hebben ze in Kampenhout de klok geluid en...... zij is gebarsten !

Notaris Philippus Verschueren Kortenberg 1637
bewerkt door J. Servranckx


Op heden desen XVI octob. 1637 comparerende voor mij Philips Verschueren openbaer notaris bij den rade van Brabant geadmitteert tot Cortenbergh residerende ende den getuygen naer genoempt Cornelis Puttemans smidt van sijnen ambacht binnen Campenhout, Steven Vander Meren Custer der kercke alhier, Hendrick Stuyns schepene der bancke voorschreven, ende Geraert Vander Meren schoenmaecker sijnder ambacht, verclaeren getuygen, ende attesteren midts desen op hueren manne waerheijt in plaetse van solemnelen eede die sij altijt des versochts sijnde presenteren te doene ten versuecke van heer Petrus Nicolai pastor, ende de kerckmeesters der selve prochie, waerachtigh ende hun kennelijck te wesen dat ten tijde so wanneer de klocke van Campenhout gegoten bij Jan Kauthals gevisiteert is geweest bij de heeren schepenen ende Commisarissen van Mechelen dat sij attestanten door commandement vande voors. gedp. schepenen & commisarissen hebben met hun vierder de voorsch. klocke geluydt & hebben dese op diergelijcke woorden "wij willen de klocke om veer bruijen" salva vema dictum niet gesproocken oft jemanden hooren spreecken oft seggen, dersgelijckx oock waerachtigh te weeten dat sij van geender meijninge oft wille en sijn geweest de voors. klock te doen misneren oft eenich sins te veromgelijcken, veel te min den klepel vanden herte doen slaegen hebben op de voors. clocke, ende wat goddelijck is alle rechtveerdige saecken der waerheijt getuijgenisse te geven besunder des versocht sijnde verkleren bereet te sijn te compareren voor alle heeren hoven ende wetten & aldaer 't gene voors. is te herkennen & met solemnele eede te bevestige soo des behooren sal, consenterende hier aff gemaeckt te worden instrument oft instrumenten in behoorlijcke formen om hen te dienen daert sij sullen vinden te behooren aldus gedaen ende geattesteert ten daege maent ende jaere als boven ten huijse van des voors. heer pastoir van Campenhout mijns notario ter presentie van Peeter De Laet ende Peeter De Laet sijne sone, van heer Jacobus Van Hertsen, Cornelius ............ pastoir & persona in Nederockerzeel ende heer Adrianus Vanden Bossche pristere getuygen daertoe geroepen ende gebeden.

Hendrick Stuijns
Steven Vander Meren
Cornelis Puttemans
Geerard Vander Meren
Philips Verschueren notair publique
1637.

Op heden 14den dach der maent octobris anno 1637
Comparerende voor mij Philips Verschueren openbaer notaris bij den raede van Brabant geadimeert tot Cortenbergh residerende ende den getuygen naer genoempt Steven Vander Meren Custer der kercke van Campenhout, Willem tSergijsels, ende Amant Blockmans ingesetenen der selve prochie verclaeren, getuijgen & attesteren midts desen op huere manne waerheijt in plaetse van hun solemnele eede die sij altijts des versocht sijnde presenteren te doene ten versoecke van heer Petrus Nicolai pastoir van Campenhout & kerckmeesters des voorschreven prochie, waerachtigh ende kennelijck te wesen dat sij op den feestdach van alder Zielen anno 1634 hebben geluijt de groote klocke der selve kercke gegoten bij Jan Cauthals als wanneer der selve is geschuert, ende dat sij alsdoen maer op den ordinaris maenieren hebben geluijt sonder eenich excesse oft gewelt gedaen te hebben in het luijden, ende oversulckx daer door niet veroorsaeckt en hebben het schueren vande voorschreven Clocke d'welck oock dies te min apparentie is hebbende, om dat eenige tijt te vooren seker stucken Coopers vuijt de voorschr. Clocke gevallen waeren, die niet wel vergaedert en hadden geweest, apparentelijck om dat de Clock spijse eensdeels te heete te cout was naer het seggen van Meesters van Clocke te gieten die de voorschr. Clocke gevisiteert hebben, want goddelijck is alle rechtveerdige Saecke der waerheijt getuijgenisse te geven besonder des versocht sijnde verkleren bereet te sijn, te compareren voor alle heere en hoven & wetten, & aldaer tgene voorschr. is te herkennen ende met solemnele eede te bevestigen soo dat behooren sal consenterende hier af gemaeckte woorden instrument oft instrumenten in behoorlijcken formen om hen te dienen daer tsij sullenvinden te behooren, aldus gedaen & geattesteert ten daege maent & jaere als boven ten huijse des voorschr. pastoir van Campenhout ter presentie van Heer Jacobus Van Hertsen pastoir & ...... van Nederockerzeel & heer Adrianus Vanden Bossche prister, Peeter De Laet ende Peeter De Laet sijne sone pachters, getuijgen hiertoe geroepen ende gebeden & mij ets.

Steven Vander Meren

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be