Documentatiecentrum - Volkskunde

...en hoe zacht waren de zeden onzer voorouders ??

Laureys Peeters & Joanna Verdeyen van Perk, wonen nu in Berg maar moeten een borghbrief voorleggen. (anno 1726).

Uit de schepengriffie Perk-Elewijt register 6555. dd.18.06.1726.
bewerkt door J. Servranckx


Alsoo Laureys Peeters en N. (Joanna) Verdeyen gehuijsschen bijde geboortigh deser prochie van Perck sijn gaen woonen binnen de prochie & heerlijckheijt van Bergh & en dat aldaer geprampt worden tot het stellen van Borghe tot ontlastinghe vande H. Geest aldaer, over den last die de selve H. Geest naermaels soude comme conne te leijden, ter saecken vande kinderen bij hun te procureren & achter te laeten, soo ist dat wij Hre pastoor Wethoudere & H. Geestmeesters der prochie & Baronie van Perck, in de naem vande taeffelen des H. Geest aldaer, ons hebben verobligeert dat ingevalle den H. Geest van Bergh voorschreven eenige last van andersindts quaeme te leijden door de wettighe kinderen bij de voorschr. gehuijsschen aldaer te procureren & achter te laeten, Wij de selven h. Geest van Bergh voorschr. altijt sullen guaranderen & vergoeden ter concurrentie van 300 guldens daer vooren verbindende het Innecomen vande voorsch. h. Geest van Perck, accorderende d'ens volgende aende voorschr. h. Geest van Bergh dese tegenwoordighe acte om Vr. In iorconde van welcke hebben wij dese onderteeckent deze 18 junij 1726.

Laureys Peeters en Joanna Verdeyen huwden te Perk 08.11.1725 in Berg hebben ze één kind Cornelius 24.05.1726 en verschillende in Peuty

Laureys + Peuty 10.02.1757 en Joanna Verdeyen te Peuty 10.02.1772

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2023
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-01-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be